Fotografický slovník
Náhodný výber výrazov
z fotografického slovníka
 • NEF
  Nikon Electronic Format, skrátene NEF, je špeciálny formát súborov RAW spoločnosti Nikon. Používa sa na uchovávanie dát v digitálnych zrkadlovkách.
 • Polarizačný filter
  Filter, ktorý sa používa na odstránenie odleskov vo fotografii a na zvýraznenie farieb počas slnečného dňa.
 
 
Verzia pre mobil
Internetová stránka Panorámy Slovenska vo vašom Androide alebo Smartphone
 
Panorámy pre mobil
 
 
Panoráma newsletter
Chcete dostávať informácie
o novinkách v oblasti fotografovania panorám alebo info o nových panorámach?
 
Napíšte email a info budete dostávať emailom do schránky
Emailová adresa:
Zasielanie noviniek emailom môžete kedykoľvek zrušiť
 
 
Novinky Panorámy Slovenska
 • Slovník
  (28.03.2013)
  Fotografická slovník obsahuje podrobný a prehľadný popis výrazov používaných vo fotografickej terminológií. Slovník napomáha ľahšiemu porozumeniu špecifickým výrazom s ktorými sa stretávame pri fotografovaní a spracovaní fotografií.
  viac ...
 • Panorámy Slovenska pre Androidy a Smartphony
  (28.12.2012)
  Spustenie internetovej panoramatickej stránky Panorámy Slovenska sk pre Androidy a Smartphony na adrese www.mobile. panoramyslovenska.sk
  viac ...
 • Vytvárame HDR fotografie (3. November 2012)
  (24.11.2012)
  Panoramatický newsletter - November 2012. Súťaž o digitálny fotoaparát Nikon L25 a ďalšie ceny, fotografovanie panorám v Košiciach a škola digitálnej fotografie - vytvárame HDR fotografie
  viac ...
 
Fotografický slovník » P » Pamäťový efekt
 

Pamäťový efekt

Zníženie kapacity batérie, prejavuje sa tak, že batéria zdanlivo stratí svoju kapacitu, kratšie sa nabíja a rýchlejšie sa vybíja.

Register slov  

ABCDEFHIJKLMNOPRS

Čo je to Pamäťový efekt

Pri nabíjateľných batériách sa po nejakom čase používania objaví tzv. pamäťový efekt. Na­bí­ja­cí člá­nok sa na­bi­je len na určitú hodnotu svo­jej pô­vod­nej ka­pa­ci­ty, ako­by si „pa­mä­tal" svo­ju pos­led­nú hod­no­tu, na kto­rú sa vy­bil. Skracuje sa doba nabíjania, ale aj doba vybíjania batérie.

Pamäťový efekt
Nabíjateľné Ni-MH batérie pri dlhšom nepoužívaní postupne strácajú svoju kapacitu.

Výrobcovia článkov tvrdia, že pamäťový efekt sa deje len náhodne a pokiaľ sa tak stane, je to preto, lebo je batéria nejakým spôsobom poškodená, buď nesprávnym nabíjaním, alebo nevhodnou nabíjačkou, alebo je batéria už po zenite svojej funkčnosti.

Fy­zi­kál­nou pod­sta­tou pa­mä­ťo­vé­ho efek­tu je rast kryš­tá­lov na elek­tró­dach, čo zmen­šu­je ich plo­chu, ide však o re­ver­zi­bil­ný dej. Ďal­šie zis­te­nie bo­lo, že po mier­nom pre­bi­tí ba­té­rie sa pa­mä­ťo­vý efekt vy­tra­til. A 99 % na­bí­ja­čiek ba­té­rií člán­ky mier­ne pre­bi­je, keď­že ma­lý pok­les na­pä­tia, kto­rý sig­na­li­zu­je ukon­če­nie na­bí­ja­nia, nas­tá­va až po na­bi­tí. V sku­toč­nos­ti sa v pre­vádz­ke spot­reb­ných aku­mu­lá­to­rov nep­re­ja­vu­je pa­mä­ťo­vý efekt, ale zní­že­nie kva­li­ty nes­práv­nym pou­ží­va­ním a naj­mä nek­va­lit­ný­mi na­bí­jač­ka­mi a teda výrobcovia majú svojim spôsobom pravdu . A net­re­ba za­bud­núť ani na lac­né člán­ky, pri kto­rých o kva­li­te roz­hod­ne ne­mož­no ho­vo­riť.

Pre­bí­ja­nie je však v sku­toč­nos­ti hor­šie, ako sa mô­že zdať, keď­že sa pri ňom tvo­rí vo­dík a kys­lík. Pri dl­hšom pre­bí­ja­ní hlav­ne vo­dík unik­ne z te­la ba­té­rie, čím sa zní­ži jej ka­pa­ci­ta. Pa­mä­ťo­vý efekt je te­da v sku­toč­nos­ti kom­bi­ná­cia nev­hod­né­ho na­bí­ja­nia, aj pre­bí­ja­nia, nás­led­nej čias­toč­nej stra­ty ka­pa­ci­ty a pri­ro­dze­né­ho star­nu­tia ba­té­rie.

Kopírovanie alebo publikovanie
obsahu tohto webu je zakázané