Fotografický slovník
Náhodný výber výrazov
z fotografického slovníka
 • Rybie oko
  Typ objektívu, ktorý má záber 180 stupňov a poskytuje kruhový obrázok. Pôvodne bol vyvinutý na fotografovanie celej oblohy.
 • EV - korekcia expozície
  Funkcia, ktorá umožňuje upraviť automatickú expozíciu. Keď fotoaparát nastaví expozíciu príliš svetlú, alebo príliš tmavú, je možnosť toto automatické nastavenie korigovať.
 
 
Verzia pre mobil
Internetová stránka Panorámy Slovenska vo vašom Androide alebo Smartphone
 
Panorámy pre mobil
 
 
Panoráma newsletter
Chcete dostávať informácie
o novinkách v oblasti fotografovania panorám alebo info o nových panorámach?
 
Napíšte email a info budete dostávať emailom do schránky
Emailová adresa:
Zasielanie noviniek emailom môžete kedykoľvek zrušiť
 
 
Novinky Panorámy Slovenska
 • Slovník
  (28.03.2013)
  Fotografická slovník obsahuje podrobný a prehľadný popis výrazov používaných vo fotografickej terminológií. Slovník napomáha ľahšiemu porozumeniu špecifickým výrazom s ktorými sa stretávame pri fotografovaní a spracovaní fotografií.
  viac ...
 • Panorámy Slovenska pre Androidy a Smartphony
  (28.12.2012)
  Spustenie internetovej panoramatickej stránky Panorámy Slovenska sk pre Androidy a Smartphony na adrese www.mobile. panoramyslovenska.sk
  viac ...
 • Vytvárame HDR fotografie (3. November 2012)
  (24.11.2012)
  Panoramatický newsletter - November 2012. Súťaž o digitálny fotoaparát Nikon L25 a ďalšie ceny, fotografovanie panorám v Košiciach a škola digitálnej fotografie - vytvárame HDR fotografie
  viac ...
 
Fotografický slovník » P » Pamäťový efekt
 

Pamäťový efekt

Zníženie kapacity batérie, prejavuje sa tak, že batéria zdanlivo stratí svoju kapacitu, kratšie sa nabíja a rýchlejšie sa vybíja.

Register slov  

ABCDEFHIJKLMNOPRS

Čo je to Pamäťový efekt

Pri nabíjateľných batériách sa po nejakom čase používania objaví tzv. pamäťový efekt. Na­bí­ja­cí člá­nok sa na­bi­je len na určitú hodnotu svo­jej pô­vod­nej ka­pa­ci­ty, ako­by si „pa­mä­tal" svo­ju pos­led­nú hod­no­tu, na kto­rú sa vy­bil. Skracuje sa doba nabíjania, ale aj doba vybíjania batérie.

Pamäťový efekt
Nabíjateľné Ni-MH batérie pri dlhšom nepoužívaní postupne strácajú svoju kapacitu.

Výrobcovia článkov tvrdia, že pamäťový efekt sa deje len náhodne a pokiaľ sa tak stane, je to preto, lebo je batéria nejakým spôsobom poškodená, buď nesprávnym nabíjaním, alebo nevhodnou nabíjačkou, alebo je batéria už po zenite svojej funkčnosti.

Fy­zi­kál­nou pod­sta­tou pa­mä­ťo­vé­ho efek­tu je rast kryš­tá­lov na elek­tró­dach, čo zmen­šu­je ich plo­chu, ide však o re­ver­zi­bil­ný dej. Ďal­šie zis­te­nie bo­lo, že po mier­nom pre­bi­tí ba­té­rie sa pa­mä­ťo­vý efekt vy­tra­til. A 99 % na­bí­ja­čiek ba­té­rií člán­ky mier­ne pre­bi­je, keď­že ma­lý pok­les na­pä­tia, kto­rý sig­na­li­zu­je ukon­če­nie na­bí­ja­nia, nas­tá­va až po na­bi­tí. V sku­toč­nos­ti sa v pre­vádz­ke spot­reb­ných aku­mu­lá­to­rov nep­re­ja­vu­je pa­mä­ťo­vý efekt, ale zní­že­nie kva­li­ty nes­práv­nym pou­ží­va­ním a naj­mä nek­va­lit­ný­mi na­bí­jač­ka­mi a teda výrobcovia majú svojim spôsobom pravdu . A net­re­ba za­bud­núť ani na lac­né člán­ky, pri kto­rých o kva­li­te roz­hod­ne ne­mož­no ho­vo­riť.

Pre­bí­ja­nie je však v sku­toč­nos­ti hor­šie, ako sa mô­že zdať, keď­že sa pri ňom tvo­rí vo­dík a kys­lík. Pri dl­hšom pre­bí­ja­ní hlav­ne vo­dík unik­ne z te­la ba­té­rie, čím sa zní­ži jej ka­pa­ci­ta. Pa­mä­ťo­vý efekt je te­da v sku­toč­nos­ti kom­bi­ná­cia nev­hod­né­ho na­bí­ja­nia, aj pre­bí­ja­nia, nás­led­nej čias­toč­nej stra­ty ka­pa­ci­ty a pri­ro­dze­né­ho star­nu­tia ba­té­rie.

Kopírovanie alebo publikovanie
obsahu tohto webu je zakázané